Artikkel 1 - Definisjoner

I disse vilkårene gjelder følgende definisjoner:

Angrerettfrist: den perioden forbrukeren kan utøve sin angrerett.

Forbruker: en forbruker er en fysisk person som ikke driver næringsvirksomhet og som inngår en fjernsalgsavtale med en næringsdrivende.

Dag: en kalenderdag.

Avtale: en fjernsalgsavtale som gjelder flere produkter og/eller tjenester der forpliktelsen til å levere og/eller kjøpe er spredt over tid.

Varig medium: ethvert medium som gjør det mulig for en forbruker eller næringsdrivende å lagre informasjon som er rettet til ham personlig på en slik måte at den lagrede informasjonen senere kan vises og reproduseres i uendret form.

Angrerett: forbrukerens mulighet til å trekke seg fra en salgsavtale innen en angrerettsperiode.

Entreprenør: en fysisk eller juridisk person som leverer varer og/eller tjenester til forbrukere gjennom en fjernsalgsavtale.

Fjernsalgsavtale: en avtale som, innenfor rammen av et system organisert av den næringsdrivende for fjernsalg av varer og/eller tjenester, utelukkende benytter en eller flere former for fjernkommunikasjon frem til og med avtaleinngåelsen;

Med fjernkommunikasjonsteknologi menes et middel som kan brukes til å inngå en avtale uten at forbrukeren og den næringsdrivende møtes i samme rom samtidig.

Generelle vilkår og betingelser: gjeldende generelle vilkår og betingelser for gründeren.

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

Babo E-commerce B.V., med hovedkontor i Schimmelt 2, 5611ZX Eindhoven (ingen forretningsadresse), e-postadresse info@min-lille-kjaere.no og registrert i handelsregisteret til handelskammeret under nummeret 88733637 og MVA-nummer NL864755272B01, som fungerer som mellommann i formidling av kontrakter for levering av leverandørens produkter via nettstedet.

Artikkel 3 - Anvendelighet 

Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra den næringsdrivende og for alle fjernsalgsavtaler og bestillinger mellom den næringsdrivende og forbrukeren.

Før inngåelse av en fjernsalgsavtale skal disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Dersom dette ikke er praktisk mulig, skal forbrukeren før inngåelse av fjernsalgsavtalen informeres om at de generelle vilkårene kan konsulteres i den næringsdrivendes lokaler, og at de vil bli sendt til forbrukeren på forespørsel så snart som mulig uten kostnad.

Dersom fjernsalgsavtalen inngås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkårene, som et unntak fra forrige avsnitt og før inngåelsen av fjernsalgsavtalen, gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at forbrukeren enkelt kan lagre den på et varig medium. Dersom dette ikke er praktisk mulig, skal det før fjernsalgsavtalen inngås opplyses om hvor de generelle vilkårene kan konsulteres elektronisk, og de generelle vilkårene skal sendes elektronisk eller på annen måte kostnadsfritt på forbrukerens anmodning.

Når spesifikke produkt- eller tjenestespesifikke vilkår gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, skal annet og tredje ledd gjelde tilsvarende, og i tilfelle stridninger mellom de generelle vilkårene kan forbrukeren alltid stole på den gjeldende bestemmelsen som er gunstigst for ham.

Hvis en eller flere av bestemmelsene i disse generelle vilkårene på noe tidspunkt er helt eller delvis ugyldige eller opphevet, skal avtalen og disse vilkårene for øvrig fortsatt gjelde, og den aktuelle bestemmelsen skal uten opphold erstattes av en bestemmelse som i størst mulig grad samsvarer med intensjonen i den opprinnelige bestemmelsen ved felles overenskomst.

Situasjoner som ikke dekkes av disse generelle vilkårene, skal vurderes i samsvar med ånden i disse generelle vilkårene.

Enhver uklarhet med hensyn til tolkningen eller innholdet i en eller flere av bestemmelsene i våre vilkår og betingelser skal tolkes i samsvar med ånden i disse generelle vilkårene.

Artikkel 4 - Tilbud

Hvis tilbudet er tidsbegrenset eller underlagt betingelser, vil dette eksplisitt fremgå av tilbudet.

Tilbudet er uten forpliktelser. Entreprenøren har rett til å endre og tilpasse tilbudet.

Tilbudet skal inneholde en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen skal være tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan vurdere tilbudet riktig. Dersom den næringsdrivende bruker bilder, skal disse være en sannferdig gjengivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Den næringsdrivende er ikke bundet av åpenbare feil eller mangler i tilbudet.

Alle illustrasjoner, spesifikasjoner og opplysninger i tilbudet er veiledende og gir ikke grunnlag for erstatning eller heving av avtalen. Bildene av produktene er en sannferdig gjengivelse av de tilbudte produktene. Forhandleren kan ikke garantere at de viste fargene er nøyaktig de samme som de faktiske fargene på produktene.

Hvis emballasjen er skadet, refunderer vi inntil 10 % av kjøpesummen for det aktuelle produktet. Hvert tilbud inneholder informasjon som gjør det klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er forbundet med å akseptere tilbudet.

Dette gjelder særlig følgende:

Prisen er eksklusive toll og mva. Disse tilleggskostnadene er for kundens regning og risiko. Post- og/eller budtjenesten vil bruke de spesielle bestemmelsene for post- og budtjenester ved import. Dette systemet gjelder når varene importeres til et bestemmelsesland utenfor EU, som i dette tilfellet.

Post- og/eller budtjenesten krever inn merverdiavgift (enten sammen med eller separat fra fortollingsgebyrene) fra mottakeren av varene;

alle fraktkostnader;

hvordan avtalen inngås og hvilke tiltak som skal iverksettes for å oppnå dette;

hvorvidt angreretten gjelder eller ikke;

metoden for betaling, levering og oppfyllelse av kontrakten;

fristen for å akseptere tilbudet eller perioden der den næringsdrivende garanterer prisen;

nivået på avgiften for fjernkommunikasjon, dersom kostnadene ved bruk av fjernkommunikasjonsteknologien beregnes på et annet grunnlag enn den normale grunnavgiften for kommunikasjonsmiddelet som brukes;

om avtalen arkiveres etter at den er inngått, og i så fall hvordan forbrukeren kan få tilgang til den;

hvordan forbrukeren kan kontrollere og eventuelt korrigere opplysningene som er gitt i henhold til avtalen før den inngås;

hvilke andre språk enn nederlandsk avtalen kan inngås på;

de etiske retningslinjene som den næringsdrivende følger, og hvordan forbrukeren kan få elektronisk tilgang til disse retningslinjene, og minimumsvarighet for fjernsalgsavtalen dersom det dreier seg om en langtidstransaksjon.

Valgfritt: tilgjengelige størrelser, farger, materialtype.

Artikkel 5 - Avtale

Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i nr. 4, er avtalen inngått når forbrukeren aksepterer tilbudet og oppfyller vilkårene i det.

Dersom forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, skal den næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottakelsen av den elektroniske aksepten. Så lenge den næringsdrivende ikke har bekreftet mottak av aksepten, kan forbrukeren trekke seg fra avtalen.

Dersom avtalen inngås elektronisk, skal den næringsdrivende treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte den elektroniske overføringen av data og sørge for et sikkert nettmiljø.

Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, må den næringsdrivende treffe egnede sikkerhetstiltak.

Den næringsdrivende kan - innenfor lovens rammer - avgjøre om forbrukeren er i stand til å oppfylle sine betalingsforpliktelser og alle fakta og faktorer som er relevante for en forsvarlig inngåelse av en fjernsalgsavtale. Hvis den næringsdrivende på grunnlag av denne undersøkelsen har en berettiget grunn til ikke å inngå avtalen, har han rett til å avslå bestillingen eller søknaden, eller å knytte spesifikke vilkår til gjennomføringen, med angivelse av årsakene.

Betalinger kan gjøres via Paypal, VIPPS, Klarna eller kredittkort (Mastercard/Visa).

Den næringsdrivende skal legge ved følgende informasjon sammen med produktet eller tjenesten som tilbys forbrukeren, skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på et lett tilgjengelig varig medium:

 1. adressen til den næringsdrivendes kontor der forbrukeren kan sende inn en klage;
 2. vilkårene for og hvordan forbrukeren kan utøve angreretten, eller en klar angivelse av at angreretten er utelukket;
 3. opplysninger om garantier og ettersalgsservice;
 4. opplysningene nevnt i artikkel 4 nr. 3 i disse vilkårene, med mindre den næringsdrivende allerede har gitt forbrukeren disse opplysningene før avtalen inngås;
 5. kravene til oppsigelse av avtalen dersom avtalen gjelder for en periode på mer enn ett år eller på ubestemt tid.


I tilfelle en kontinuerlig transaksjon gjelder bestemmelsen i forrige avsnitt bare for den første leveransen.

Hver kontrakt inngås under forutsetning av at det er tilstrekkelig tilgjengelighet av de aktuelle produktene.

Artikkel 6 - Angrerett

Når forbrukeren kjøper (ikke-spesifiserte) produkter, har han/hun mulighet til å trekke seg fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager. Angrefristen begynner å løpe dagen etter at forbrukeren, eller en representant som forbrukeren har utpekt på forhånd og meddelt den næringsdrivende, har mottatt produktet.

I angrerettiden må forbrukeren behandle produktet og emballasjen med forsiktighet. Forbrukeren skal bare pakke ut produktet eller bruke det i den utstrekning det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde det.

Hvis forbrukeren benytter seg av angreretten, må han/hun returnere produktet til den næringsdrivende med alt medfølgende tilbehør og, der det er praktisk mulig, i original stand og emballasje, i samsvar med den næringsdrivendes rimelige og klare instruksjoner.

Hvis forbrukeren ønsker å benytte seg av angreretten, må han/hun informere den næringsdrivende innen 14 dager etter at han/hun har mottatt produktet. Forbrukeren må informere den næringsdrivende skriftlig/per e-post. Når forbrukeren har informert den næringsdrivende om at han/hun ønsker å benytte seg av angreretten, må han/hun returnere varen innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at varen er returnert i tide, for eksempel ved hjelp av en kvittering.

Hvis forbrukeren ikke har gitt uttrykk for at han/hun ønsker å benytte seg av angreretten eller ikke har returnert varen til den næringsdrivende etter fristene nevnt i punkt 2 og 3, er kjøpsbeslutningen tatt.

Artikkel 7 - Kostnader ved angrerett 

Dersom forbrukeren benytter seg av angreretten, skal forbrukeren bære kostnadene ved retur av produktene.

Hvis forbrukeren har betalt et visst beløp, skal den næringsdrivende refundere dette beløpet så snart som mulig, men ikke senere enn 14 dager etter at angreretten er utøvd. Forutsetningen er at den næringsdrivende allerede har mottatt produktet, eller at det kan fremlegges overbevisende bevis for full refusjon.

Hvis forbrukeren ikke er hjemme, vil den bli levert på det lokale postkontoret.

Der kan forbrukeren hente pakken. Hvis pakken ikke hentes innen fristen, kanselleres bestillingen, og ingen refusjon er mulig. Vi kan sende pakken på nytt med 50 % rabatt.

Hvis forbrukeren nekter å hente pakken, blir bestillingen kansellert. I dette tilfellet vil ingen refusjon være mulig. Dette er bare mulig hvis forbrukeren mottar pakken og returnerer den til vår returadresse.

Artikkel 8 - Utelukkelse av angreretten

Den næringsdrivende kan utelukke forbrukerens angrerett for de produktene som er beskrevet i punkt 2 og 3. Utelukkelsen av angreretten gjelder bare dersom den næringsdrivende har opplyst tydelig om dette i tilbudet eller i det minste i god tid før avtaleinngåelsen.

Utelukkelse av angreretten er bare mulig for produkter:

 1. som er laget av den næringsdrivende i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner;
 2. som er av klart personlig karakter
 3. som ikke kan returneres på grunn av sin art;
 4. som er lett bedervelige eller utløper raskt;
 5. hvis pris påvirkes av svingninger i finansmarkedene som den næringsdrivende ikke har kontroll over;
 6. enkeltstående aviser og tidsskrifter;
 7. lyd- og videoopptak og dataprogramvare hvis forseglingen er brutt av forbrukeren.
 8. hygieneprodukter der forseglingen er brutt av forbrukeren.

Utelukkelse av angreretten er kun mulig for tjenester:

 1. for overnatting, transport, catering eller fritidsaktiviteter som utføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
 2. hvis levering har begynt, med forbrukerens uttrykkelige samtykke, før utløpet av angreretten;
 3. i forbindelse med spill og lotterier.

  Artikkel 9 - Pris

  Prisen på de tilbudte produktene og/eller tjenestene skal ikke økes i løpet av tilbudets gyldighetsperiode, med unntak av prisendringer som skyldes endringer i merverdiavgiftssatsen.

  Som unntak fra foregående ledd kan leverandøren tilby produkter eller tjenester hvis priser er utsatt for svingninger på finansmarkedene som leverandøren ikke har kontroll over, til variable priser. Denne sammenhengen med svingninger og det faktum at de oppgitte prisene er målpriser, skal angis i tilbudet.

  Prisøkninger innen tre måneder etter kontraktsinngåelse er kun tillatt dersom de er begrunnet i lovbestemmelser eller forskrifter.

  Prisøkninger 3 måneder etter kontraktsinngåelse er kun tillatt dersom leverandøren har bestilt dem og:

  1. prisøkningen er begrunnet i lov eller forskrift, eller
  2. forbrukeren har rett til å heve avtalen den dagen prisøkningen trer i kraft.

  I henhold til § 5(1) i merverdiavgiftsloven av 1968 er leveringsstedet det landet der transporten begynner. I dette tilfellet skjer leveringen utenfor EU. Post- eller budtjenesten belaster da kunden med importmoms eller fortollingsgebyr. Forhandleren belaster derfor ikke merverdiavgift.

  Alle priser kan inneholde trykkfeil. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for konsekvensene av skrive- og stavefeil. I tilfelle skrivefeil er selskapet ikke forpliktet til å levere produktet til feil pris.

  Artikkel 10 - Samsvar og garanti

  Leverandøren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med kontrakten, spesifikasjonene i anbudet, rimelige krav til holdbarhet og/eller egnethet til formålet og de lov- og/eller forskriftsbestemmelser som gjelder på datoen for kontraktsinngåelsen. Hvis det er avtalt, garanterer den næringsdrivende også at produktet er egnet til annet enn normal bruk.

  Garantien gitt av den næringsdrivende, produsenten eller importøren påvirker ikke eventuelle juridiske rettigheter og krav som forbrukeren kan ha mot den næringsdrivende i henhold til avtalen.

  Feil eller mangler ved produktet må meldes skriftlig til den næringsdrivende innen 14 dager etter levering. Returnerte produkter må være i originalemballasjen og i ny stand.

  Entreprenørens garantiperiode tilsvarer produsentens garantiperiode på 24 måneder. Forhandleren er imidlertid aldri ansvarlig for produktenes endelige egnethet for forbrukerens individuelle bruk, eller for råd om bruk eller anvendelse av produktene.

  Garantien er ikke gyldig hvis:

  Forbrukeren selv har reparert og/eller modifisert de leverte produktene, eller har fått reparasjonen og/eller modifiseringen utført av en tredjepart;

  de leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold, eller på annen måte håndtert uaktsomt eller i strid med instruksjonene gitt av entreprenøren og/eller instruksjonene på emballasjen;

  mangelen helt eller delvis skyldes forskrifter som myndighetene har pålagt eller vil pålegge arten eller kvaliteten på materialene som er brukt.

  Artikkel 11 - Overføring og utførelse

  Selskapet skal utvise den største forsiktighet ved mottak og utførelse av bestillinger av produkter.

  Leveringsstedet er den adressen forbrukeren har oppgitt til firmaet.

  Firmaet skal utføre aksepterte bestillinger omgående og senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har samtykket til en lengre leveringstid, idet det tas hensyn til punktene i artikkel 4 i de generelle vilkårene. Hvis leveringen blir forsinket, eller hvis bestillingen ikke kan utføres eller bare delvis kan utføres, skal forbrukeren informeres om dette senest 30 dager etter at bestillingen ble lagt inn. I slike tilfeller har forbrukeren rett til å heve avtalen uten kostnader og kreve erstatning.

  Hvis avtalen heves i henhold til forrige avsnitt, skal den næringsdrivende refundere beløpet forbrukeren har betalt så snart som mulig, men ikke senere enn 14 dager etter hevingen.

  Hvis det viser seg umulig å levere det bestilte produktet, skal den næringsdrivende forsøke å levere et erstatningsprodukt. Senest på leveringstidspunktet skal det klart og tydelig opplyses om at erstatningsproduktet vil bli levert. Angreretten kan ikke utelukkes for erstatningsvarer. Kostnadene for eventuell returforsendelse skal bæres av den næringsdrivende.

  Risikoen for skade på og/eller tap av varene forblir hos den næringsdrivende inntil varene er overlevert til forbrukeren eller til en representant som er utpekt på forhånd og gjort kjent for den næringsdrivende, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

  Artikkel 12 - Varige transaksjoner: varighet, oppsigelse og fornyelse

  Oppsigelse

  Forbrukeren kan når som helst si opp en tidsubestemt avtale om regelmessig levering av varer (herunder elektrisitet) eller tjenester, med forbehold om gjeldende regler for oppsigelse og en oppsigelsesfrist på maksimalt én måned.

  Forbrukeren kan når som helst si opp en tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av varer (inkludert strøm) eller tjenester ved utløpet av den tidsbegrensede avtalen i samsvar med gjeldende regler for oppsigelse og med en oppsigelsesfrist på maksimalt én måned.

  Forbrukeren kan når som helst si opp avtalene nevnt i de foregående avsnittene:

  sies opp når som helst og skal ikke være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller for en bestemt periode;

  si dem opp på samme måte som han har inngått dem;

  å si opp kontraktene når som helst med samme oppsigelsesfrist som leverandøren har gitt seg selv.

  Fornyelse

  En tidsbegrenset kontrakt om regelmessig levering av varer (herunder elektrisitet) eller tjenester kan ikke automatisk fornyes eller forlenges for en bestemt periode.

  Uten hensyn til foregående avsnitt kan en tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av dags- eller ukeaviser eller tidsskrifter stilltiende fornyes for en periode på høyst tre måneder, forutsatt at forbrukeren kan si opp den fornyede avtalen ved utløpet av fornyelsesperioden med høyst én måneds varsel.

  En tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av varer eller tjenester kan bare fornyes stilltiende på ubestemt tid dersom forbrukeren når som helst kan si den opp med høyst én måneds varsel, og høyst tre måneders varsel dersom avtalen gjelder regelmessig levering av dags- eller ukeaviser og tidsskrifter, men sjeldnere enn én gang i måneden.

  En tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av dags- eller ukeaviser og tidsskrifter som prøveabonnement (prøve- eller introduksjonsperiode) fornyes ikke stilltiende, men opphører automatisk ved utløpet av prøve- eller introduksjonsperioden.

  Varighet

  Dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren når som helst etter ett år si opp avtalen med høyst én måneds varsel, med mindre rimelighet og rettferdighet tilsier at avtalen ikke bør sies opp før utløpet av den avtalte varigheten.

  Artikkel 13 - Betaling

  Med mindre annet er avtalt, skal forbrukerens gjeld betales innen 7 virkedager etter at angrefristen i artikkel 6 nr. 1 er utløpt. Når det gjelder en avtale om levering av en tjeneste, starter denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.

  Forbrukeren er forpliktet til umiddelbart å informere den næringsdrivende om eventuelle unøyaktigheter i betalingsinformasjonen som er gitt eller henvist til.

  Hvis forbrukeren unnlater å betale, har den næringsdrivende rett til å belaste forbrukeren kostnadene som er varslet på forhånd, med de begrensninger som følger av loven.

  Artikkel 14 - Klageprosedyre

  Klager som gjelder oppfyllelse av avtalen, må sendes til den næringsdrivende innen 7 dager etter at forbrukeren har oppdaget manglene, fullstendig og tydelig beskrevet.

  Klager som sendes til den næringsdrivende, vil bli besvart innen 14 dager etter at de er mottatt. Hvis det er sannsynlig at en klage vil ta lengre tid, vil den næringsdrivende svare innen 14 dager ved å sende en bekreftelse på mottak og en melding om når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

  Hvis klagen ikke kan løses i minnelighet, vil det oppstå en tvist, som vil være underlagt tvisteløsningsprosedyren.

  En reklamasjon suspenderer ikke den næringsdrivendes forpliktelser, med mindre den næringsdrivende sier noe annet skriftlig.

  Hvis den næringsdrivende anser en klage som berettiget, vil den næringsdrivende etter eget skjønn enten erstatte eller reparere de leverte produktene gratis.

  Artikkel 15 - Tvister

  Avtalene mellom den næringsdrivende og forbrukeren som disse generelle vilkårene gjelder for, skal utelukkende reguleres av norsk lov. Selv om forbrukeren er bosatt i utlandet.

  Artikkel 16 - Garanti

  1. Garantiperiode: For alle produkter solgt av oss gjelder en garantiperiode på to år fra kjøpsdatoen.

  2. Dekning: Garantien dekker feil i materialer og utførelse som oppstår ved normal bruk av produktet, som beskrevet i brukerveiledningen. Garantien gjelder ikke for problemer forårsaket av eksterne faktorer, som ulykker, misbruk, feil bruk, naturlig slitasje, eller modifikasjoner av produktet som ikke er utført av oss.

  3. Garantikrav: For å gjøre krav på garantien må kunden levere det defekte produktet sammen med det originale kjøpsbeviset til oss. Vi vil vurdere produktet og etter eget skjønn reparere eller erstatte det.

  4. Erstatningsdeler: I tilfelle av utskiftning kan det erstattede produktet være nytt eller renovert. Utskiftede deler blir vår eiendom.

  5. Unntak: Denne garantien dekker ikke tilfeldige eller følgeskader som følge av bruken av produktet. Kostnader for installasjon eller demontering dekkes heller ikke.

  6. Andre rettigheter: Denne garantien reduserer ikke forbrukerens lovfestede rettigheter under gjeldende nasjonal lovgivning om salg av forbrukervarer.